Společenské akce

Mimořádná Valná hromada 2021

Vážené členky, vážení členové,

v souladu s čl. 12 odst. 8 Stanov ČSESP si Vás dovolujeme pozvat na mimořádnou Valnou hromadu Společnosti. Ta se bude konat ve středu 22. 9. 2021 od 18:00 v Praze, v restauraci Červený Jelen (ulice Hybernská, Nové Město). Z organizačních důvodů bychom Vás rádi požádali o informaci o Vaší účasti či neúčasti, a to ideálně co nejdříve, nejpozději však do středy 15. 9. 2021. Předem děkujeme!

Plánovaný program Valné hromady:
1/ Volba předsedajícího, zapisovatele, a skrutátorů.
2/ Zpráva Předsedkyně (Zuzana Vikarská) o činnosti Společnosti za uplynulé období.
3/ Zpráva Tajemnice (Natálie Dřínovská) o stavu členské základny Společnosti.
4/ Zpráva Pokladnice (Kristina Blažková) o finanční situaci Společnosti.
5/ Volba orgánů Společnosti na nadcházející funkční období.
6/ Výhled a náměty na další akce Společnosti v nadcházejícím funkčním období.

Ad 5/ Pokud by měl kdokoliv z Vás zájem kandidovat na (jakoukoliv) funkci ve Společnosti, nechť nám ohlásí svoji kandidaturu dle čl. 13 odst. 9 Stanov – úplně postačí na e-mail Tajemnice (natalie.drinovska@gmail.com) stručně projevit svůj zájem, a to nejpozději do 8. září 2021, jak vyžadují Stanovy. Představení jednotlivých kandidátů na funkce ve Výboru pak ještě před konáním VH rozešleme členům elektronicky, abyste měli dostatek času na seznámení se s nimi.

Ad 6/ Pokud máte jakékoli nápady, čemu by se Společnost mohla do budoucna věnovat, budeme za Vaše podněty velice rádi – ať již přímo na VH, nebo (ještě lépe) prostřednictvím e-mailu, ať o Vašich nápadech můžeme do VH přemýšlet a společně pak v Praze diskutovat, jak je zrealizovat. 

Doufáme, že se rozhodnete u toho být s námi. Těšíme se na všechny reakce, ať už o Vaší účasti, o případné kandidatuře i o jakýchkoli námětech na činnost ČSESP v dalším roce a také na setkání ve středu 22. září v Praze!