PhD Workshop

Každý rok v listopadu pro Vás připravujeme PhD Workshop, který nabízí zainteresovaným mladým vědcům fórum, kde mohou prezentovat svoje disertační projekty, získat na ně zpětnou vazbu od odborníků z teorie i praxe a otevřeně mluvit o problémech či překážkách při formulování a psaní disertace. Součástí workshopu jsou i metodologické přednášky o právním výzkumu a akademickém psaní a velkou přidanou hodnotu celého projektu je příležitost pro setkávání začínajících akademiků se svými vrstevníky a s experty z různých právních odvětví.

Workshop je otevřen všem studentům PhD studia (všech právních odvětví; prezenční i distanční formy; domácích i zahraničních univerzit). Jazykem semináře je čeština a slovenština, nicméně práce může být psaná i v cizím jazyce. Deset vybraných doktorandů (tzv. aktivní účastníci) dostane příležitost prezentovat svůj disertační projekt jednak písemně (zasláním vybrané kapitoly disertace) a jednak ústně (prezentací projektu na workshopu). Každému aktivnímu účastníkovi bude přidělen mentor, který na základě zaslaných dokumentů poskytne studentovi detailní zpětnou vazbu. Pro diskusi každého projektu bude na workshopu vyhrazena 1 hodina. Každý blok začne krátkou prezentací studenta (10-15min), který vyzvedne hlavní otázky svého projektu a případně zmíní úskalí, na která narazil při formulování a psaní disertace. Na představení projektu reaguje mentor (15-20min) a poté následuje diskuse všech účastníků a mentorů. Program workshopu bude také doplněn o obecné přednášky o metodologii výzkumu a o akademickém psaní. Celkovým cílem semináře je poskytnout konkrétní, individuální, kritickou a detailní zpětnou vazbu ke všem klíčovým aspektům disertačního projektu (vhodnost a relevance tématu, metodologie, východiska, hypotézy, proveditelnost projektu, styl a kvalita psaného projevu, atd.). Leitmotivem workshopu je tedy jít do hloubky a nabídnout doktorandům možnost posunout jejich výzkum na kvalitativně jinou úroveň, která obstojí i v mezinárodním srovnání.

Přehled uplynulých ročníků PhD Workshopu naleznete zde