Ph.D. Workshop

Ph.D. Workshop nabízí mladým vědcům fórum, kde mohou prezentovat svoje disertační projekty, získat na ně zpětnou vazbu od odborníků z teorie i praxe a otevřeně mluvit o problémech či překážkách při formulování a psaní disertace. Součástí workshopu jsou i metodologické semináře o právním výzkumu a akademickém psaní. Velkou přidanou hodnotou celého projektu je příležitost pro setkávání začínajících akademiků se svými vrstevníky a s experty z různých právních odvětví.

Ph.D. Workshop je otevřen všem studentům Ph.D. studia (všechna právní odvětví; prezenční i kombinovaná forma; domácí i zahraniční univerzity). Jazyky semináře jsou čeština a slovenština, nicméně práce může být psána i v cizím jazyce. Vybraní doktorandi dostanou příležitost prezentovat svůj disertační projekt jednak písemně (zasláním vybrané kapitoly disertace) a jednak ústně (prezentací projektu přímo na workshopu).

Každému aktivnímu účastníkovi bude přidělen mentor, který na základě zaslaných dokumentů poskytne studentovi detailní zpětnou vazbu v rámci užší skupiny účastníků. Předběžně zamýšlíme rozdělit skupiny na soukromé a veřejné právo, avšak konečné rozdělení učiníme až na základě přijatých přihlášek.

V přihlášce (viz níže) Vás požádáme o předběžné zařazení Vašeho projektu do jedné z výše uvedených skupin (popřípadě můžete uvést, proč Váš projekt nezapadá do obou skupin/do žádné z nich). V rámci své skupiny budete nejen prezentovat
a obhajovat svůj projekt (ve spolupráci s přiděleným mentorem), ale zároveň budete kriticky komentovat jeden z projektů svého kolegy z vybrané skupiny.

Program workshopu bude doplněn o interaktivní semináře o metodologii výzkumu, akademickém psaní a celkové organizaci výzkumné práce v rámci specifik daných českým a slovenským akademickým prostředím. Cílem semináře je poskytnout konkrétní, individuální a kritickou zpětnou vazbu ke všem klíčovým aspektům disertačního projektu (vhodnost a relevance tématu, metodologie, východiska, hypotézy, proveditelnost projektu, styl a kvalita psaného projevu atd.). Leitmotivem workshopu je jít do hloubky a nabídnout doktorandům možnost posunout jejich výzkum na kvalitativně vyšší úroveň, která obstojí i v mezinárodním srovnání.

Informace o Ph.D. Workshopu 2023, který se uskuteční ve dnech 2. – 4. 6. 2023 v prostorách Právnické fakulty Univerzity Palackého, naleznete zde.

Přehled uplynulých ročníků Ph.D. Workshopu naleznete zde.