Stanovy

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO EVROPSKÉ A SROVNÁVACÍ PRÁVO, O. S.

STANOVY

Hlava I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1

Česká společnost pro evropské a srovnávací právo, o. s. (dále také „Sdružení“) je neziskovým občanským sdružením založeným podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 2

Sdružení sídlí na ulici České družiny 25, 160 00 Praha 6.

Hlava II

CÍLE SDRUŽENÍ

Čl. 3

(1) Cílem sdružení je podpora studia práva Evropské unie, právních aspektů evropských integračních uskupení a srovnávacího práva v České republice.

(2) Tyto cíle uskutečňuje Sdružení zejména pomocí následujících aktivit:

 • (a) setkáváním svých členů,
 • (b) organizováním přednášek, seminářů a besed,
 • (c) podporou vědecké a odborné činnosti svých členů v České republice i v zahraničí,
 • (d) navazování a rozvíjením styků s evropskými a zahraničními partnerskými organizacemi a zahraniční odbornou veřejností,
 • (e) publikační a ediční činností či spoluprací při ní,
 • (f) zajišťováním finančních prostředků pro výše uvedené aktivity.

Hlava III

ČLENSTVÍ

Čl. 4.
[Členství ve Sdružení]
Členská základna se skládá z řádných členů, čestných členů a patronů Sdružení.

Čl. 5
[Řádné členství]
Řádným členem sdružení se může stát každá fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a má zájem o činnost ve Sdružení.

Čl. 6
[Vznik řádného členství]
(1) Členství ve Sdružení vzniká rozhodnutím Výboru o přijetí za člena Sdružení na základě písemné členské přihlášky a zaplacení členského příspěvku ve výši a způsobem stanoveným rozhodnutím Valné hromady. Za písemnou přihláškou podle tohoto odstavce se považuje i přihláška v elektronické formě, pokud obsahuje základní údaje písemné přihlášky.

(2) Na členství ve Sdružení není právní nárok.

(3) Proti rozhodnutí Výboru o nepřijetí lze podat stížnost k Valné hromadě. Valná hromada rozhodne o stížnosti na svém nejbližším zasedání.

(4) Výbor vede aktuální seznam členů Sdružení. Výbor předkládá Valné hromadě seznam nových členů, kteří byli Výborem přijati za členy Sdružení v období od posledního zasedání Valné hromady.

Čl. 7
[Práva a povinnosti členů Sdružení]
(1) Člen Sdružení je oprávněn:

 • (a) účastnit se Valné hromady, podávat na ní návrhy a hlasovat,
 • (b) volit a být volen do orgánů Sdružení,
 • (c) být Výborem průběžně informován o aktivitách Sdružení,
 • (d) účastnit se všech aktivit Sdružením pořádaných.

(2) Člen Sdružení je povinen:

 • (a) dodržovat stanovy Sdružení,
 • (b) dle svých možností a schopností přispívat k uskutečňování cílů Sdružení,
 • (c) řádně platit členské příspěvky.

(3) Řádnému členu vzniká přijetím za člena povinnost platit členský příspěvek. Členský příspěvek je splatný každoročně vždy v průběhu prvních 15ti dnů nového kalendářního roku. Nový člen Sdružení platí vždy plný příspěvek za celý kalendářní rok bez ohledu na okamžik přijetí za člena. Výši a způsob platby členského příspěvku stanoví Valná hromada na návrh Výboru.

Čl. 8
[Zánik řádného členství]
Členství ve Sdružení zaniká:
(a) doručením písemného oznámení člena o vystoupení ze Sdružení Výboru,
(b) vyloučením člena Valnou hromadou,
(c) prvním dnem kalendářního roku následujícího po roku, ve kterém členu vznikla povinnost uhradit členských příspěvek, pokud tento nebyl ani po písemném upozornění ze strany Výboru zaplacen,
(d) úmrtím člena,
(e) zánikem Sdružení.

Čl. 9
[Čestní členové Sdružení]
(1) Fyzické osoby, které se významně zasloužily o rozvoj Sdružení případně o rozvoj studia evropského či srovnávacího práva, mohou být zvoleny za čestného člena Sdružení. Návrh může podat kterýkoliv člen Sdružení prostřednictvím Výboru Valné hromadě. Výbor předloží návrh na zvolení za čestného člena Sdružení nejbližší Valné hromadě společně se svým stanoviskem k návrhu.

(2) Čestný člen Sdružení není povinen hradit členské příspěvky. Nemá hlasovací právo na Valné hromadě.

(3) Čestné členství je doživotní. Zaniká úmrtím čestného člena, usnesením Valné hromady o odejmutí čestného členství či doručením písemného oznámení čestného člena o rezignaci Výboru.

Čl. 10
[Patroni Sdružení]
(1) Fyzické či právnické osoby, které významným způsobem podporují činnost Sdružení, mohou být na návrh Výboru Valnou hromadou zvoleny za patrona Sdružení.

(2) Patron Sdružení je volen na dva roky a může být zvolen znovu. Funkce patrona zaniká úmrtím, usnesením Valné hromady o odejmutí funkce či doručením písemného oznámení patrona o rezignaci Výboru.

(3) Patron Sdružení nemá hlasovací právo na Valné hromadě.

Hlava IV

ORGÁNY SDRUŽENÍ

Čl. 11
[Orgány Sdružení]
Orgány Sdružení jsou:

 • (a) Valná hromada,
 • (b) Výbor,
 • (c) Předseda.

Čl. 12
[Valná hromada]
(1) Valná hromada je nevyšším orgánem Sdružení. Tvoří ji všichni členové.

(2) Ve výlučné pravomoci valné hromady je:

 • (a) schválení stanov Sdružení a jejich změn,
 • (b) volba a odvolávání předsedy a ostatních členů Výboru,
 • (c) vyloučení řádného člena či odejmutí funkce čestného člena nebo patrona Sdružení,
 • (d) rozhodování o výši členských příspěvků,
 • (e) schvalování zprávy Výboru o činnosti Sdružení za uplynulé období,
 • (f) rozhodnutí o ukončení činnosti a vypořádání majetku Sdružení či o sloučení Sdružení s jiným občanským sdružením.

(3) Valná hromada si může usnesením vyhradit k rozhodování další otázky spojené s činností Sdružení.

(4) Pokud není stanoveno jinak, Valná hromada rozhoduje prostou většinou přítomných členů.

(5) O změně stanov, odvolání člena Výboru, přijetí za čestného člena nebo patrona sdružení, vyloučení člena, odejmutí funkce čestného člena nebo patrona Sdružení a o ukončení činnosti Sdružení rozhoduje Valná hromada dvoutřetinovou většinou přítomných členů.

(6) Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů Sdružení. Po uplynutí půl hodiny od zahájení řádně svolané Valné hromady je tato usnášeníschopná za jakéhokoli počtu členů, je-li současně přítomna alespoň polovina členů Výboru.

(7) Člen Sdružení se zúčastní Valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Zástupcem člena na Valné hromadě nemůže být člen Výboru.

(8) Valná hromada je řádná a mimořádná. Řádnou Valnou hromadu svolává nejpozději dva roky od konání poslední Valné hromady Výbor. Mimořádnou Valnou hromadu může Výbor svolat v případě naléhavé potřeby. Mimořádnou Valnou hromadu je Výbor povinen svolat na písemnou žádost alespoň 1/3 řádných členů Sdružení. Pokud Výbor na žádost alespoň 1/3 řádných členů mimořádnou Valnou hromadu do dvou měsíců od doručení žádosti nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen Sdružení.

(9) Svolání Valné hromady musí být Výborem oznámeno:

 • (a) písemnou či elektronickou zprávou každému členu Sdružení minimálně jeden měsíc před dnem konání Valné hromady a
 • (b) vyvěšením na internetových stránkách Sdružení ve stejné lhůtě.

(10) Oznámení o svolání Valné hromady musí obsahovat datum, hodinu, místo konání, program Valného hromady a jména těch, kteří Valnou hromadu svolávají.

(11) Valná hromada volí svého předsedajícího a zapisovatele. Valná hromada může přijmout vlastní Jednací řád.

Čl. 13
[Výbor]
(1) Výbor je výkonným orgánem Sdružení.

(2) Výbor má 5 členů. Skládá se z předsedy, tajemníka, pokladníka a dvou dalších členů Výboru.

(3) Výbor je oprávněn rozhodovat o všech záležitostech týkajících se Sdružení s výjimkou těch, které jsou těmito stanovami vyhrazeny Valné hromadě nebo předsedovi Sdružení anebo těch, které si k rozhodování vyhradí Valná hromada.

(4) Ve své rozhodovací činnosti se Výbor snaží nalézt konsensus všech svých členů. Pokud není stanoveno jinak, Výbor se usnáší prostou většinou hlasů přítomných členů Výboru. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

(5) Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomen předseda či jeho zastupováním pověřený tajemník a zároveň alespoň dva další členové Výboru. Výbor může pro své schůze využívat prostředky distanční komunikace.

(6) Funkční období Výboru je dva roky. Člen Výboru nemůže být zvolen do stejné funkce ve Výboru více jak tři po sobě jdoucí funkční období.

(7) Jestliže člen Výboru rezignuje na členství ve Výboru v průběhu funkčního období, ostatní členové Výboru mohou jednomyslným hlasováním rozhodnout o jmenování náhradního člena Výboru na zbytek funkčního období odstoupivšího člena. Doplnit člena Výboru nelze, pokud by takovým jmenováním došlo k obměně více než dvou členů Výboru v rámci jednoho funkčního období. V případě rezignace třetího člena Výboru v rámci jednoho funkčního období je Výbor povinen svolat do dvou měsíců od doručení oznámení o odstoupení třetího člena mimořádnou Valnou hromadu. Postupem podle tohoto odstavce nelze jmenovat náhradníka do funkce předsedy Sdružení.

(8) Schůze Výboru probíhá nejméně jednou za 3 měsíce. Schůze Výboru jsou volně přístupné členům Sdružení.

(9) Každý řádný člen Sdružení může kandidovat na člena Výboru. Kandidáti na funkci ve Výboru uvědomí o svém zájmu být zvolen za člena Výboru tajemníka Výboru nejpozději 14 dní před konáním Valné hromady, na které bude daný člen Výboru volen. Tímto ustanovením není dotčeno právo řádného člena být volen do orgánů Sdružení podle čl. 7 odst. 1 písm. b) těchto stanov.

(10) Výbor pravidelně informuje členy Sdružení o činnosti Sdružení. Za své funkční období předkládá Valné hromadě zprávu o činnosti.

Čl. 14
[Předseda]
(1) Předseda je statutárním orgánem Sdružení.

(2) Předseda:

 • (a) Řídí práci Výboru a Sdružení jako celku,
 • (b) Jedná jménem Sdružení navenek. Toto právo může přenést na jiného člena Výboru pouze prostřednictvím plné moci s písemným souhlasem Výboru,
 • (c) Má výlučné právo podepisovat smlouvy zavazující Sdružení. Pokud celková hodnota závazků Sdružení k jednomu právnímu subjektu nebo právním subjektům majetkově propojeným či jednajícím ve shodě přesahuje 10.000 Kč, předseda musí mít k jejich přijetí souhlas Výboru.

(3) Z výkonu své funkce je předseda odpovědný Valné hromadě.

(4) V případě odstoupení či zániku funkce předsedy jej po dobu nezbytně nutnou zastupuje tajemník.

Čl. 15
[Tajemník]
(1) Tajemník Sdružení:

 • (a) oznamuje svolání Valné hromady,
 • (b) vede seznam členů,
 • (c) připravuje schůze Výboru, ze kterých vyhotovuje zápis,
 • (d) vede spisovou agendu Sdružení včetně korespondence,
 • (e) zřizuje a aktualizuje internetové stránky Sdružení.

Čl. 16
[Pokladník]
(1) Pokladník Sdružení:

 • (a) vede účetnictví Sdružení a je za ně zodpovědný,
 • (b) předkládá předsedovi na požádání účetní záznamy a průběžně jej informuje o své činnosti,
 • (c) předkládá Valné hromadě zprávu o hospodaření Sdružení a účetní uzávěrku za období od poslední Valné hromady,
 • (d) spravuje výběr členských příspěvků.

(2) Pokladník je oprávněn zavazovat Sdružení běžnými výdaji souvisejícími s činností Sdružení a pomůckami pro její zajišťování do výše 5.000 Kč. Celková výše závazků přijatých pokladníkem za jedno účetní období nesmí přesáhnout 20.000 Kč.

Hlava V

HOSPODAŘENÍ SDRUŽENÍ

Čl. 17
[Zásady hospodaření]
(1) Česká společnost pro evropské a srovnávací právo, o. s. je nevýdělečným sdružením.

(2) Sdružení hospodaří se svým majetkem účelně a hospodárně tak, aby byly co nejlépe naplňovány jeho cíle.

(3) Sdružení sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj. Účetním rokem je kalendářní rok.

(4) O svém hospodaření vede Sdružení evidenci podle platných právních předpisů.

Čl. 18
[Příjmy Sdružení]
Příjmy Sdružení tvoří zejména:

 • (a) členské příspěvky,
 • (b) dary nebo dotace,
 • (c) granty,
 • (d) účastnické poplatky placené účastníky akcí pořádaných Sdružením,
 • (e) výnosy z prodeje publikací a tiskovin vydaných Sdružením.

Hlava VI

ZÁNIK SDRUŽENÍ

Čl. 19
[Zánik Sdružení]
(1) Sdružení zaniká:

 • (a) pravomocným rozhodnutím ministerstva vnitra o rozpuštění Sdružení,
 • (b) rozhodnutím Valné hromady o rozpuštění Sdružení;
 • (c) rozhodnutím Valné hromady o sloučení Sdružení s jiným občanským sdružením.

(2) Při zániku Společnosti se provede majetkové vypořádání. O zůstatku, který vyplyne z majetkového vypořádání, rozhodne Valná hromada spolu s rozhodnutím o rozpuštění Sdružení. Kladný zůstatek majetku Sdružení bude přednostně věnován neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům Sdružení.

Hlava VII

USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Čl. 20
[Změna stanov]
Každý člen Sdružení může navrhnout Valné hromadě změnu stanov. Oznámení o návrhu změny stanov předkládá člen nejméně 14 dní před Valnou hromadou, na které má být změna navržena, Výboru Sdružení. Výbor návrh postoupí Valné hromadě spolu se svým vyjádřením. Tímto ustanovením není dotčeno právo člena činit návrhy podle čl. 7 odst. 1 písm. a) těchto stanov. Valná hromada o návrhu hlasuje postupem stanoveným v čl. 12 odst. 4.

Čl. 21
[Přechodná ustanovení]
(1) Do první řádné Valné hromady vykonává pravomoci Výboru a Valného hromady přípravný výbor. Přípravný výbor si zvolí svého předsedu. Přípravný výbor předloží první Valné hromadě zprávu o své činnosti a hospodaření.

(2) První Valná hromada bude svolána jakmile počet řádných členů Sdružení dosáhne devíti členů, nejpozději však do 30. června 2008. První valná hromada zvolí členy Výboru.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit / Změnit )

Připojování k %s