Společenské akce, Vzdělávací akce

PhD Workshop 2017

Česká společnost pro evropské a srovnávací právo zve všechny české a slovenské studenty doktorských studijních programů na pátý ročník projektu PhD Workshop, který se letos uskuteční v termínu od 24. do 26. listopadu 2017 v prostorech Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Zájemci o účast se mohou přihlásit do 15. září 2017 (podrobnější instrukce jsou uvedeny níže). Organizační tým vybere 10 aktivních účastniků, kteří dostanou příležitost prezentovat svůj disertační výzkum a dostat k němu zpětnou vazbu od mentorů.

Dalších 10 zájemců dostane prostor zůčastnit se PhD Workshopu alespoň v roli tzv. pasivních účastníků. Tito mohou v případě zájmu prezentovat svůj projekt alespoň stručně, na základě předem zaslané 1-stránkové anotace.

Anotace: PhD Workshop nabízí zainteresovaným mladým vědcům fórum, kde mohou prezentovat svoje disertační projekty, získat na ně zpětnou vazbu od odborníků z teorie i praxe a otevřeně mluvit o problémech či překážkách při formulování a psaní disertace. Součástí workshopu jsou i metodologické přednášky o právním výzkumu a akademickém psaní a velkou přidanou hodnotu celého projektu je příležitost pro setkávání začínajících akademiků se svými vrstevníky a s experty z různých právních odvětví.

Formát, organizace a cíl: Workshop je otevřen všem studentům PhD studia (všech právních odvětví; prezenční i distanční formy; domácích i zahraničních univerzit). Jazykem semináře je čeština a slovenština, nicméně práce může být psaná i v cizím jazyce. Deset vybraných doktorandů (tzv. aktivní účastníci) dostane příležitost prezentovat svůj disertační projekt jednak písemně (zasláním vybrané kapitoly disertace) a jednak ústně (prezentací projektu na workshopu). Každému aktivnímu účastníkovi bude přidělen mentor, který na základě zaslaných dokumentů poskytne studentovi detailní zpětnou vazbu. Pro diskusi každého projektu bude na workshopu vyhrazena 1 hodina. Každý blok začne krátkou prezentací studenta (10-15min), který vyzvedne hlavní otázky svého projektu a případně zmíní úskalí, na která narazil při formulování a psaní disertace. Na představení projektu reaguje mentor (15-20min) a poté následuje diskuse všech účastníků a mentorů. Program workshopu bude také doplněn o obecné přednášky o metodologii výzkumu a o akademickém psaní. Celkovým cílem semináře je poskytnout konkrétní, individuální, kritickou a detailní zpětnou vazbu ke všem klíčovým aspektům disertačního projektu (vhodnost a relevance tématu, metodologie, východiska, hypotézy, proveditelnost projektu, styl a kvalita psaného projevu, atd.). Leitmotivem workshopu je tedy jít do hloubky a nabídnout doktorandům možnost posunout jejich výzkum na kvalitativně jinou úroveň, která obstojí i v mezinárodním srovnání.

Přihlášky: Zájemci o účast na semináři zašlou do 15. 9. 2017 e-mailem:

  • všichni: stručný životopis (max. 2 strany A4) + téma disertační práce;
  • aktivní účastníci: krátký abstrakt (max. 2.000 slov) své disertační práce.

Do 30. 9. 2017 vybere organizační tým deset aktivních účastníků, kteří budou pozvání k účasti na semináři a k zaslání kompletní kapitoly disertace (max. 10.000 slov) a shrnutí celého projektu (max. 2.000 slov), a to do 31. 10. 2017 (opět e-mailem). Další zájemci z řad doktorandů mohou být pozváni k účasti na semináři bez prezentace vlastního výzkumu (tzv. pasivní účastníci). I od pasivních účastníků se však očekává zapojení do diskuse o projektech ostatních účastníků. V případě zájmu mohou pasivní účastníci zaslat organizátorům krátké shrnutí svého disertačního projektu (max. 1 str. A4) a na workshopu pak svůj projekt stručně představit ostatním účastníkům a mentorům.

Organizační tým:   Marek Antoš, Jan Komárek, Zuzana Vikarská a Robert Zbíral

Kontakt:         http://www.csesp.cz / info@csesp.cz