Společenské akce, Vzdělávací akce

PhD Workshop 2016

Česká společnost pro evropské a srovnávací právo zve všechny české a slovenské studenty doktorských studijních programů na čtvrtý ročník projektu PhD Workshop, který se letos uskuteční v termínu od 4. do 6. listopadu 2016 v prostorech Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě.

Zájemci o účast se mohou přihlásit do 31. srpna 2016 (podrobnější instrukce jsou uvedeny níže). Organizační tým vybere 10 aktivních účastniků, kteří dostanou příležitost prezentovat svůj disertační výzkum a dostat k němu zpětnou vazbu od mentorů.

Dalších 10 zájemců dostane prostor zůčastnit se PhD Workshopu alespoň v roli tzv. pasivních účastníků. Tito mohou v případě zájmu prezentovat svůj projekt alespoň stručně, na základě předem zaslané 1-stránkové anotace.

Anotace: PhD Workshop má ambici nabídnout pro zainteresované mladé vědce fórum, na kterém mohou diskutovat svoje disertační projekty a probrat své problémy či překážky při formulování a psaní disertace. Workshop poskytne několika vybraným doktorandům studujícím na českých a slovenských univerzitách anebo v zahraničí právo či právní problematiku příležitost prezentovat výstupy jejich práce na odborném fóru specificky zaměřeném na psaní disertace, a to v odpovídající hloubce. Tyto výstupy budou vzápětí podrobeny detailní konstruktivní kritice ze strany jejich kolegů, stejně jako etablovaných výzkumných pracovníků a pedagogů. Diskuse nad jednotlivými pracemi či projekty bude dále doprovázena obecnými debatami o metodologii výzkumu a jednotlivých přístupech k právu. Celkovým cílem semináře tak je nabídnout vybraným doktorandům, kteří mají potenciál i zájem, možnost posunout jejich výzkum na kvalitativně jinou úroveň, která obstojí v mezinárodním srovnání. Leitmotiv celého workshopu je tedy jít do hloubky a zaměřit se na disertaci jako celek (namísto jednotlivých článků).

Formát a organizace: Seminář je otevřen všem studentům doktorandského studia (prezenční či distanční forma) studujícím na českých, slovenských či zahraničních univerzitách. Jazykem semináře je čeština a slovenština (nicméně práce samotná může být i v angličtině). Všichni účastníci by měli být schopni číst a komunikovat jak česky/slovensky, tak anglicky.

Přihlášky: Zájemci o účast na semináři zašlou do 31. 8. 2016 e-mailem na adresu info@csesp.cz:

 • krátký abstrakt (ne více jak 2.000 slov) práce, kterou by chtěli na semináři prezentovat; a
 • svůj stručný životopis (ne více jak 2 strany A4).

Aby byla zachována maximální zpětná vazba, ze zaslaných shrnutí vyberou organizátoři nejvýše 10 nejzajímavějších příspěvků. Vybraní jedinci pak budou pozváni k účasti na semináři a k zaslání kompletní kapitoly (či dvou kratších kapitol) disertace a shrnutí celého projektu, a to do 10. 10. 2016 e-mailem na stejnou adresu.

Aktivní účastníci: V říjnovém termínu od vybraných aktivních účastníků očekáváme:

 • jednu či dvě kapitoly (v pracovní či konečné podobě) samotné disertace v celkovém rozsahu ne více jak cca 10 tisíc slov; a 
 • krátké shrnutí celého projektu v rozsahu 3-5 stran.

Shrnutí projektu musí mít následující strukturu:

 • shrnutí v laickém jazyce ne delší než 200 slov,
 • cíle projektu,
 • vymezení projektu,
 • hlavní výzkumnou otázku projektu, případně hypotézy projektu,
 • použitá metodologie,
 • v čem spočívá originalita projektu, nástin obsahu ostatních kapitol a
 • krátký seznam klíčové literatury.

Úkolem shrnutí je seznámit účastníky workshopu s vaším disertačním projektem jako celkem, aby si mohli zasadit vámi prezentovanou kapitolu do kontextu celé práce a posoudit vhodnost vámi zvolené metodologie.

Pasivní účastníci: Další zájemci z řad doktorandů mohou být v případě zájmu pozváni k účasti na semináři bez prezentace vlastního výzkumu. Pasivní účast znamená, že účastník neprezentuje svou dizertační práci v takovém rozsahu jako aktivní účastníci, a že nespolupracuje s mentorem. I pasivní účastník se však účastní diskuse o projektech ostatních účastníků a případně může stručně (tj. v 10-15 minutách) představit téma a strukturu své dizertační práce.

Další informace o přípravě a průběhu PhD Workshopu: 

Disertační projekt/práce může oborově spadat do jakékoliv oblasti práva. Může se jednat také o práci z jiného oboru (politologie, sociologie, historie aj.), pokud se zabývá právní problematikou. Rozhodující je kvalita práce a její evropský či srovnávací přesah: práce, ať již v jakémkoliv oboru práva, musí mít ambici jít nad rámec prostého převyprávění zákona či shrnutí vybraných soudních rozhodnutí. Musí jít o kritický, analytický text. Jinak řečeno, evropský a/nebo srovnávací má být přístup, nikoliv nezbytně téma samotné práce.

Pokud bude doktorand přijat k účasti na semináři, po zaslání práce mu bude přidělen mentor. Mentorem je v oboru zkušený akademik s relevantními publikačními zkušenostmi v Česku a zahraničí. Mentor poskytne autorovi detailní zpětnou vazbu a kritické poznámky k jeho projektu disertace a zaslané kapitole na semináři samotném. Další úlohou mentora pak, v případě zájmu autora, bude napomoci publikaci práce na odpovídající úrovni. Od všech účastníků semináře se nicméně očekává, že navštíví všechny prezentace a budou se aktivně zapojovat do debaty. Účelem setkání je zprostředkovat širší výměnu, na které se budou podílet všichni účastníci, přičemž si rozšíří obzory mimo „tunel“ vlastního oboru. Konečně naším cílem je nejen poskytnout příležitost k diskusi vědeckých výstupů, ale rovněž dát zainteresovaným právníkům šanci strávit pohromadě tři dny věnované ničemu jinému než „bavení se o všem možném“ souvisejícím s vašimi profesními zájmy, a to v rámci formálního programu i mimo něj. V ideálním případě by mělo dojít k vytvoření vazeb přesahujících trvání workshopu.

Průběh semináře: Seminář je třídenní. Začíná v pátek v poledne a končí v neděli v poledne. První odpoledne po krátkém úvodu proběhne první blok prezentací a kritická diskuse o jednotlivých pracích. Druhý den dopoledne začne krátkým přednáškovým blokem o různých metodách výzkumu a psaní v právu. Odpoledne pak bude vyhrazeno pro druhý blok prezentací. Závěrečné dopoledne třetího dne se zaměří na proces psaní disertace (aneb „od disertačních nápadů k publikované knize“), na publikování v zahraničních časopisech a na to, jak postupovat při budování akademické kariéry.

Pro diskusi každého projektu je vyhrazena minimálně jedna hodina. Začíná krátkým představením disertačního projektu i jeho potenciálních úskalí ze strany doktoranda v délce ne více jako deseti minut. Doktorand má pouze vyzvednout hlavní otázky svého projektu; není třeba opakovat obsah již zaslaných materiálů. Předpokládá se, že všichni účastníci prostudovali zaslané materiály. Na představení projektu reaguje mentor se svými poznámkami a podněty v délce cca 20 až 30 minut. Následuje obecná debata se všemi mentory a ostatními účastníky. Cílem je poskytnout konkrétní, kritickou, a také detailní zpětnou vazbu ohledně všech klíčových aspektů disertačního projektu: vhodnosti a relevance tématu, metodologie, východisek, hypotéz, proveditelnosti projektu, stejně jako, na základě zaslané kapitoly z disertace, otázek stylu a kvality psaného projevu.

***

Organizátoři: Michal Bobek, David Kosař, Robert Zbíral a Zuzana Vikarská.

Mentoři: Marek Antoš; Michal Bobek; Kristián Csach; Libor Dušek; Bohumil Havel; Barbara Havelková; Jiří Kindl; David Kosař; Zdeněk Kühn; Jan Kysela; Pavel Molek; Hubert Smekal; Radim Polčák; Tomáš Richter; Robert Zbíral.

(N. B.: Jedná se o seznam potenciálních mentorů; konkrétní mentor bude vybrán v závislosti na oborovém zaměření pro seminář vybraných příspěvků. Stejně tak mohou být v případě tématické/oborové potřeby přizváni mentoři další.)