Akademické akce

Konference: Mezinárodní lidskoprávní závazky postkomunistických zemí

Zveme Vás na konferenci organizovanou Právnickou fakultou Masarykovy univerzity ve spolupráci s Institutem CEELI (Central and Eastern European Law Initiative) a Českou společností pro evropské a srovnávací právo:

 Mezinárodní lidskoprávní závazky postkomunistických zemí:
příklady České republiky a Slovenska

Vila Grébovka, Praha
15. října 2015

Česká republika opakovaně zdůrazňuje, že lidská práva zaujímají v její zahraniční politice klíčové místo. Koncepce zahraniční politiky ČR z roku 2015 označila zásady „demokracie, právní stát, univerzálnost a nedělitelnost lidských práv, úcta k lidské důstojnosti, rovnost a solidarita a dodržování zásad Charty OSN a mezinárodního práva“ za základní hodnotové východisko české zahraniční politiky (Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 2015: část 3). Další fenomény úzce související se široce rozkročenou problematikou lidských práv, jako třeba zajištění důstojného života, univerzalita a nedělitelnost přirozených lidských práv, sociální dialog, zapojení se do práce v Radě OSN pro lidská práva, a v dalších orgánech OSN, Rady Evropy, OBSE a v Mezinárodní organizaci práce či Evropské unie, jsou v zahraničněpolitickém působení státu považovány za „základní cíle zahraniční politiky České republiky“ (Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 2015: část 4.3.). Obdobné proklamace se objevovaly i v předchozích dokumentech vytyčujících hlavní směry a záměry české zahraniční politiky.

Již z výše uvedených krátkých útržků oficiální koncepce vyplývá, že Česká republika se chce prezentovat jako stát, který své působení v oblasti lidských práv „bere vážně“. Pro mezinárodní důvěryhodnost subjektu, jenž se snaží hrát na normativní strunu, je vysoce přínosné, aby sám vystupoval jako lidskoprávně vzorný aktér. Jeden z důležitých elementů mezinárodní lidskoprávní “výkonnosti” státu přitom představuje ochota mezinárodně se zavazovat k určitému jednání. Konference organizovaná Právnickou fakultou MU v rámci výzkumného projektu „Mezinárodní lidskoprávní závazky České republiky“ ve spolupráci s Institutem CEELI a Českou společností pro evropské a srovnávací právo otevírá problematiku mezinárodních smluv o lidských právech v České republice a na Slovensku. Konference rozebírá nejen specifika mezinárodních lidskoprávních smluv, ale zaměřuje se rovněž na proces jejich sjednávání a ratifikace a následně na jejich dopad v národní právní, politické a společenské realitě.

Jedním z cílů konference je otevřít doposud spíše opomíjenou problematiku podmínek, za nichž dochází k uzavírání mezinárodních smluv o lidských právech, a přivést k diskusi u společného stolu experty z řad teoretiků i praktiků.

Konference se uskuteční dne 15. října 2015.

Předběžný program konference

9:00 – 9:30           Registrace
9:30 – 9:40           Přivítání zástupcem Institutu CEELI
9:40 – 9:50           Úvodní slovo (Vladimír Týč, Právnická fakulta MU)

Blok I: Lidskoprávní smlouvy v mezinárodním a evropském právu
(Moderátor: Ivo Pospíšil)

9:50 – 10:10      Mezinárodní lidskoprávní závazky ČR a SR: současné trendy a výzvy
(Hubert Smekal – Katarína Šipulová – Jozef Janovský, Právnická fakulta MU)

10:10 – 10:25    Zvláštnosti postavení lidskoprávních smluv v mezinárodním právu
(Petr Kilian, Právnická fakulta MU, Ústavní soud)

10:25 – 10:45    Výhrady k mezinárodním lidskoprávním smlouvám
(Vladimír Týč – Linda Janků, Právnická fakulta MU)

10:45 – 11:10     Diskuse

11:10 – 11:25     Coffee break

Blok II: Specifika sjednávání a ratifikace lidskoprávních smluv
(Moderátor: Emil Ruffer)

11:25 – 11:45    Ministerstvo zahraničních věcí v procesu sjednávání a vnitrostátního projednávání lidskoprávních smluv v ČR
(Petr Válek, Ministerstvo zahraničních věcí ČR)

11:45 – 12:05    Postavenie ministerstva zahraničných vecí v procese zjednávania a ratifikácie ľudskoprávných zmlúv – skúsenosti Slovenskej republiky
(Metod Špaček
, Ministerstvo zahraničných vecí SR)

12:05 – 12:25    Kategorizácia medzinárodných ľudskoprávnych zmlúv v procese ratifikácie
(Marián Giba – Jozef Valuch, PrF Komenského univerzita, Bratislava)

12:25 – 13:00     Diskuse

13:00 – 14:30     Oběd 

Blok III: Lidskoprávní smlouvy v národním právním řádu
(Moderátor: David Kosař)

14:30 – 14:50    Postavení lidskoprávních smluv v ústavním pořádku ČR a judikatuře ÚS
(Ivo Pospíšil, Právnická fakulta MU, Ústavní soud)

14:50 – 15:10    Postavení lidskoprávních smluv v ústavním systému SR
(Ján Štiavnický, Ústavný súd SR)

15:10 – 15:30    Mezinárodní lidskoprávní závazky a jejich implementace v české legislativě
(Jan Kněžínek, Úřad vlády)

15:30 – 15:50    Diskuse

15:50 – 16:00     Coffee break

Blok IV: Lidskoprávní smlouvy a vybraní národní aktéři
(Moderátor: Hubert Smekal)

16:00 – 16:20    Mezinárodní lidskoprávní smlouvy v judikatuře obecných soudů: NS, NSS a soudy nižších stupňů
(Katarína Šipulová, Právnická fakulta MU – Jan Petrov, Nejvyšší správní soud)

16:20 – 16:40    Mezinárodní lidskoprávní smlouvy a činnost českých a slovenských NGOs
(Ľubomír Majerčík, Ústavní soud)

16:40 – 17:00     Závěrečná diskuse

Registrační formulář naleznete ZDE.
Registrace budeme průběžně potvrzovat.