Stanislav Kadečka

Členství ve Společnosti
 • členem Společnosti od 10. června 2015
Pracoviště, pozice na pracovišti
 • Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Katedra správní vědy a správního práva – odborný asistent [10/10 – 04/14 vedoucí katedry (10/08 – 09/10: zástupce vedoucí katedry)], místopředseda Disciplinární komise Právnické fakulty Masarykovy univerzity
 • KVB advokátní kancelář – advokát / partner
Vzdělání
 • 04/03: titul doktor (Ph.D.), doktorský studijní program, obor – správní právo, Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, disertační práce: Právotvorba územní samosprávy
 • 12/00: titul doktor práv (JUDr.), rigorózní řízení, obor – správní právo, Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, rigorózní práce: Samosprávná normotvorba obcí
 • 05/99: titul magistr (Mgr.), magisterský studijní program, obor – právo, Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, diplomová práce: Prostředky ochrany osobnosti v soudní praxi
Oblasti profesního zájmu
 • Územní samospráva, regionální a komunální právo. Tvorba práva na úrovni krajů a obcí.
 • Legislativní činnost veřejné správy.
 • Správní procesy.
 • Soudní kontrola veřejné správy. Veřejná správa a soudnictví.
 • Školské právo.
Vybrané publikace
 • KADEČKA, S., D. HEJČ, K. PROKOPOVÁ a J. VENCLÍČEK. Dispositional Instruments of Protection against Administrative Acts (not in Legal Force) and their Effectiveness. International Public Administration Review, Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Administration, 2014, roč. 12, 2-3, s. 99-122.
 • HEJČ, D., F. HUSSEINI a S. KADEČKA. Právní formy místní regulace pozemní dopravy (nejen ve světle aktuální soudní judikatury). Správní právo : odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva, Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2013, roč. 46, č. 1, s. 1-24.
 • KADEČKA, S. Local Government in the Czech Republic. In Ángel-Manuel Moreno (editor): Local government in the Member States of the European Union: a comparative legal perspective. 1st ed. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), 2012. s. 111-133, 23 s. Administración Local y Autonómica.
 • SKULOVÁ, S., P. PRŮCHA, P. HAVLAN, J. JURNÍKOVÁ a S. KADEČKA. Správní právo procesní. 2. upravené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2012. 386 s.
  KADEČKA, S. (ed.) Pocta Petru Průchovi. 1. vyd. Praha: Vysoká škola aplikovaného práva, 2009. 396 s.
 • KADEČKA, S. Obecní zřízení v České republice. In Obce 2008-2009 : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.7.2008. Praha: ASPI, 2008. s. 3-81, 89 s. Meritum.
 • GALVASOVÁ, I., J. BINEK, S. KADEČKA, M. GALVAS, F. RIGEL, P. POSPÍŠIL, L. POTĚŠIL, J. FILIPOVÁ, L. RYBÁŘOVÁ, K. CHABIČOVSKÁ, J. HOLEČEK, H. SVOBODOVÁ, A. PŘIBYLÍKOVÁ, A. MLÁDEK a P. POSPÍCHAL. Katalogizace zákonných ustanovení upravujících činnosti obcí s rozšířenou působností včetně inovativních opatření k optimalizaci výkonu veřejné správy. 2008.
 • PRŮCHA, P. a S. KADEČKA. Generally towards the Regulation of Sanction Regimes in Administrative Law of the Czech Republic. In Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic (Edited by Mariusz Popławski and Dana Šramková). 1. vydání. Brno – Białystok: Masarykova univerzita, 2008. s. 66-76, 11 s. Spisy Právnické fakulty MU č.340 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6. info
 • GALVASOVÁ, I., S. KADEČKA, J. BINEK, M. GALVAS, D. HALÁSEK, V. TOUŠEK, K. CHABIČOVSKÁ, J. HOLEČEK, P. KLUSÁČEK a B. FRANTÁL. Identifikace kompetencí zatěžujících výkon veřejné správy se zvláštním přihlédnutím k malým obcím. Brno: Ministerstvo vnitra ČR, 2007. 61 s. Projekt plynoucí z usnesení vlády ČR č. 1325/2006.
 • KADEČKA, S. a kol. Správní řád : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.11.2006. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2006. (Meritum).
 • KADEČKA, S. Zákon o místních poplatcích a předpisy související. Komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2005. 437 s. Beckovy Texty zákonů s komentářem, TZK50.
 • KADEČKA, S. a P. PRŮCHA. Správní právo – obecná část: multimediální učební text. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně – Právnická fakulta, 2004. 76 s. Multimediální učební text č. 9.
 • KADEČKA, S., R. ONDRUŠ a P. PRŮCHA. Základy správního práva pro ekonomy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, 2003. 220 s.
 • KADEČKA, S. Právo obcí a krajů v České republice. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2003. 424 s. (Beckova edice právní instituty, EPI7).
E-mail

Stanislav.Kadecka @ law.muni.cz